Το Τμήμα «Επιστημών της Θάλασσας» της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου μετονομάζεται σε Τμήμα «Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών»: ΥΑ 204754/Ζ1/27-11-2018 ΦΕΚ Β’ 5655/17.12.2018

Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας εντάσσεται στη Σχολή Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα την Μυτιλήνη:

ΠΔ 93/2013 ΦΕΚ 131/Α/5-6-2013


«Πτυχιούχοι Ωκεανογράφοι / Θαλάσσιοι Βιοεπιστήμονες / Ιχθυολόγοι / Θαλάσσιοι Περιβαλλοντολόγοι»

(Με τη λήψη του Πτυχίου ΤΩΘΒΕ, χορηγούνται: 1. Βεβαίωση Γνώσης Χειρισμού Η/Υ *, 2. Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας *)

* Εφόσον υπάρχει προσβάσιμος βαθμός στα αντίστοιχα προαπαιτούμενα μαθήματα.

Στον Δημόσιο Τομέα

Οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (ΤΩΘΒΕ), της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μπορούν να διεκδικήσουν, μόνιμες ή επί συμβάσει, θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται για τους κλάδους ειδίκευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ Περιβάλλοντος (ΠΔ 50/2001, ΦΕΚ 39/05.03.2001, τ. Α), ΠΕ Γεωτεχνικών -ειδικότητας- Ιχθυολόγου (Ν. 4262/2014 ΦΕΚ Α 114/10.05.2014 Άρθρο 41 Παρ. 5) και ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

Για να κατοχυρωθεί η ιδιότητα του Ιχθυολόγου, τόσο στον Δημόσιο αλλά και στον Ιδιωτικό Τομέα, είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), ώστε να εκδοθεί η σχετική Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος του Ιχθυολόγου (συμπληρωματικά: Ν. 4440/2016 ΦΕΚ Α 224/02.12.2016 Άρθρο 36 - Ειδικότητα Ιχθυολογίας - Τροποποίηση ΠΔ 50/2001).

 

Υπό ένταξη - Αναμένονται κινήσεις:

Επίσης, το Πτυχίο ΤΩΘΒΕ, όσον αφορά τους κλάδους και τις ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, περιλαμβάνεται στον Κλάδο ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Ειδικότητα ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (η οποία θεσπίστηκε με το Νόμο 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/2-3-2018) Άρθρο 29 και αποτελείται από τη συνένωση των παλαιών ΠΕ12.13 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ14.05 & ΠΕ18.16).
Στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το Πτυχίο ΤΩΘΒΕ περιλαμβάνεται στις Ειδικότητες "Περιβάλλοντος" και "Ιχθυοκαλλιέργειας". Προσφερόμενες θέσεις ως Εκπαιδευτές Ενηλίκων.

Υπουργείο Οικονομικών

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)

[Όπως: 72.19.19.03 - Υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία,

72.19.40.03 - Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία,

72.19.15.01 - Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας, κτλ.]

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) | Αλλαγή / Αντιστοίχιση ΚΑΔ

 Στον Ιδιωτικό Τομέα

Οι Πτυχιούχοι ΤΩΘΒΕ μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι ή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε εύρος επιχειρήσεων και ιδιωτικών οργανισμών με δραστηριότητα στον τομέα του χερσαίου, παράκτιου και θαλασσίου περιβάλλοντος (με τη δήλωση των αντίστοιχων ΚΑΔ). Ενδεικτικά αναφέρονται: εταιρείες εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών, θαλασσίων και παράκτιων κατασκευών, εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ορυκτών πόρων, εφαρμογών Τηλεπισκόπησης (Remote Sensing) και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, θαλάσσια πάρκα, μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (ιχθυοκαλλιέργειες & οστρακοκαλλιέργειες), επιχειρήσεις παραγωγής ιχθυογενετικού υλικού, μονάδες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, βιομηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, ιχθυόσκαλες και σε εργαστήρια Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας (Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων ΟΤΑ, ιδιωτικά εργαστήρια) κ.α.

Η απασχόληση, με αμοιβή Ιχθυολόγου είναι υποχρεωτική, σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών (Π.Δ. 344/2000, ΦΕΚ 297/Α), σε επιχειρήσεις παραγωγής ιχθυογενετικού υλικού, σε μονάδες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, σε βιομηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, σε ιχθυόσκαλες, καθώς επίσης και για τη σύνταξη μελετών επενδυτικών σχεδίων υδατοκαλλιεργειών, βάσει όσων προβλέπονται από το πιο πάνω Προεδρικό Διάταγμα «Άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού».

Μετά το πέρας τεσσάρων (4) ετών από τη λήψη Πτυχίου, και εφόσον οι Πτυχιούχοι ΤΩΘΒΕ είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο Μητρώο Μελετητών της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την έκδοση Μελετητικού Πτυχίου, το οποίο τους επιτρέπει να υπογράφουν Μελέτες κατηγορίας 26 (Μελέτες Αλιευτικές) και Μελέτες κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), αυτόνομα ή ως μέλη μελετητικών συμπράξεων.

 

Στον Ερευνητικό Τομέα

Οι Πτυχιούχοι ΤΩΘΒΕ μπορούν να ενταχθούν ως Εργαστηριακό ή Ερευνητικό ή Διδακτικό Προσωπικό, σε Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών - ΕΛΚΕΘΕ, Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας - ΙΝΑΛΕ, κ.α.), σε εύρος ερευνητικών αντικειμένων. Η πολυδιάστατη εκπαίδευσή τους παρέχει επίσης πρόσβαση σε ευρέως φάσματος μεταπτυχιακές σπουδές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την διεκδίκηση ανωτέρων επαγγελματικών βαθμίδων στον τομέα της Έρευνας.

 

Δείτε τις Επαγγελματικές Προοπτικές των πτυχιούχων του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος:

 Επαγγελματικές προοπτικές