Κλαδικές (δημιουργήθηκαν με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών του ΣΠΩΘΒΕ):

1. Δημοσίων Υπαλλήλων

Στόχοι:

α. Η διεκδίκηση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων ΤΩΘΒΕ, που εργάζονται σε θέσεις του (ευρύτερου) Δημοσίου Τομέα.

β. Η διεκδίκηση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων που αφορούν θέματα προσλήψεων Ωκεανογράφων / Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων / Ιχθυολόγων / (Θαλ.) Περιβαλλοντολόγων στο Δημόσιο (ΑΣΕΠ).

γ. Ενεργοποίηση των Πτυχιούχων που εργάζονται στο Δημόσιο και αξιοποίηση της θέσης που κατέχουν προς όφελος του ΣΠΩΘΒΕ (π.χ. για παροχή επιστημονικής άποψης, ενημέρωση για συμμετοχή σε δράσεις προς διαβούλευση κλπ).

2. Ελευθέρων Επαγγελματιών

Στόχοι:

α. Η διεκδίκηση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων που εργάζονται ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες.

β. Ενεργοποίηση των Πτυχιούχων που εργάζονται ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες και αξιοποίηση της θέσης που κατέχουν προς όφελος του ΣΠΩΘΒΕ (π.χ. για παροχή επιστημονικής άποψης, ενημέρωση για συμμετοχή σε δράσεις προς διαβούλευση κλπ).

3. Τύπου, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

Στόχοι:

α. Η Επιτροπή Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων έχει ως κύριο ρόλο τη διάθεση και διαχείριση των κειμένων και των θέσεων του ΣΠΩΘΒΕ (exploitation), προς τρίτα μέρη (Ελληνική Κυβέρνηση, Βουλή των Ελλήνων, Δικαστήρια, Επιστημονικούς Φορείς, Συνδικαλιστικούς Φορείς, Πολιτικές Παρατάξεις, ΜΜΕ - Δημοσιογράφους, ΜΚΟ κ.ο.κ.), καθώς επίσης και τη ρύθμιση των σχέσεων του ΣΠΩΘΒΕ με τα μέρη αυτά.

β. Προώθηση του ΣΠΩΘΒΕ, του έργου και των δράσεων του ΣΠΩΘΒΕ στη κοινωνία και κάθε ενδιαφερόμενο.

4. Παιδείας, Έρευνας & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Στόχοι:

α) Διεκδίκηση αναθέσεων Μαθημάτων Περιβαλλοντικού Περιεχομένου στις Δομές Τυπικής και Μη Τυπικής Εκπαίδευσης.
β) Στελέχωση των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Δ/νσεων Α'θμιας και Β'θμιας Εκπαίδευσης με Περιβαλλοντολόγους.
γ) Στελέχωση των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία - Κ.Ε.Α. (πρώην Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - Κ.Π.Ε.), με Περιβαλλοντολόγους.
δ) Αναγνώριση Εκπαιδευτικής Επάρκειας του Πτυχίου Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών.

 

Θεματικές (δημιουργήθηκαν με γνώμονα τις προτεραιότητες της χώρας για το Περιβάλλον):

1. Ωκεανογραφίας & Θαλασσίων Βιοεπιστημών

2. Ιχθυολογίας, Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

3. Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Δημόσιας Υγείας

4. Θαλασσίων Πόρων