Σύντομο Ιστορικό 2011-2019

Ο "Σύλλογος Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας" (ΣΠΩΘΒΕ), ιδρύθηκε το 2011 με την έγκριση του Καταστατικού του από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Οι απαραίτητες νομικές διαδικασίες για τη νομική κατοχύρωση του ΣΠΩΘΒΕ και την τελική μορφή του ως Επιστημονικό Σωματείο, πανελλαδικής εμβέλειας, πραγματοποιήθηκαν το 2019, από το Διοικητικό Συμβούλιο 2018-2020 του ΣΠΩΘΒΕ. Η Τροποποίηση του Καταστατικού του ΣΠΩΘΒΕ εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

"Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας, ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 966/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως σύσταση Σωματείου (Αριθμός Μητρώου Σωματείου: 28529)  με την επωνυμία: «Σύλλογος Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας» (ΣΠΩΘΒΕ), με έδρα την Αττική (Αθήνα). Στις 25.10.2019 τροποποιήθηκε το Καταστατικό του, με την υπ’ αριθ. 310/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με σκοπούς τους αναφερόμενους στο από 25.10.2019 Καταστατικό του, το οποίο αποτελείται από 17 Άρθρα."

[Κατοχυρωμένο λογότυπο (σήμα) από το ελληνικό κράτος]

Απόφαση: ΕΞ2220 / 16-06-2020

© 2020 ΣΠΩΘΒΕ. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

© 2020 HGADMS. All rights reserved.

"Ο Σύλλογος έχει σήμα που συνίσταται στην αποτύπωση ενός θαλασσίου κύματος, ενός αυτόνομου υποβρυχίου οχήματος και ενός δορυφόρου (αριστερά επάνω), ενός υποθαλασσίου ηφαιστείου και δομής του θαλασσίου πυθμένα (δεξιά επάνω), θαλασσίων φυκών και ιχθύων (αριστερά κάτω), εργαστηριακής κωνικής φιάλης (δεξιά κάτω), ενός δύτη (κέντρο κάτω)."