ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

"Σύλλογος Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας"

(ΣΠΩΘΒΕ)

(click στην εικόνα για λήψη ολόκληρου του Καταστατικού σε αρχείο μορφής .pdf)