Διαθέσιμο εδώ: https://enalionoffshore.gr/ανάγκη-και-προτεραιότητα-η-προστασία/

Άρθρο για την ιστοσελίδα ΕΝΑΛΙΟΝ (στήλη: Θαλάσσιο Περιβάλλον), στις 13 Μαρτίου 2020.

Μπαντουβά Νίκος

Γενικός Γραμματέας Συλόγου Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας (ΣΠΩΘΒΕ)

Ιχθυολόγος στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)